• Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Шкільний Світ » Підручники » Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням
Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням
Администратор
Уровень 999
Сообщений: 2104
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:43:24 | Сообщение # 1
Offline


Анотація
Зміст
ПЕРЕДмОВА
Розділ I УкРАїнськА мОВА В житті сУсПільстВА
§ 1. стислі відомості з історії письма
§ 2. мова і суспільство
§ 3. мова як знакова система
§ 4. Функції мови
§ 5. Усне і писемне мовлення
§ 6. Державний статус української мови
§ 7. Про походження української мови
§ 8. сучасна українська літературна мова
§ 9. мовна норма
§ 10. Українська мова серед інших мов світу
§ 11. культура мовлення. мовленнєвий етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів.
§ 12. мовний етикет української науки
§ 13. Дещо про протокол та етикет
список рекомендованої літератури до розділу I
Розділ II лЕксикА
§ 14 лексикологія як наука. лексичне значення слова
§ 15. Омоніми. синоніми. Антоніми. Пароніми
§ 16. лексика української мови
§ 17. словники в Україні
§ 18. Основні типи словників
список рекомендованої літератури до II розділу
Розділ III стилістикА
§ 19. Поняття про стиль
§ 20. Основні стилі української мови
§ 21. Публіцистичний стиль
§ 22. Художній стиль
§ 23. науковий стиль
§ 24. індивідуальний стиль мовлення
тЕкст. нАЙтиПОВіШі нАУкОВі
§ 25. Поняття про текст
§ 26. текст як форма існування наукового знання
§ 27. тези
§ 28. конспект
§ 29. Анотація
§ 30. Доповідь
§ 31. Реферат
§ 32. Загальні відомості про курсову та дипломну роботи
§ 33. Правила опису використаної літератури
§ 34. стаття
§ 35. Рецензія
список рекомендованої літератури до III – IV розділів
Розділ V ОФіЦіЙнО–ДілОВиЙ стиль
§ 36. З історії офіційно-ділового стилю
§ 37. Характерні ознаки офіційно-ділового стилю
§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю
§ 39. Ділова розмова по телефону
§ 40. Ділова доповідь. Основа виступу
список рекомендованої літератури до V розділу
Розділ VI ПисЕмнА ФОРмА ОФіЦіЙнО-ДілОВОГО стилЮ. ДОкУмЕнти, їХ РіЗнОВиДи
§ 41. Що таке документ?
§ 42. Класифікація документів
§ 43. Реквізити документів
§ 44. Вимоги до тексту документа і його оформлення. мова документів
§ 45. Документи, їх різновиди таблиця 1. Документи різних видів
ДОкУмЕнти ЩОДО ОсОБОВОГО склАДУ
§ 46. Заява
§ 47. Пропозиція
§ 48. Резюме
§ 49. Особовий листок з обліку кадрів
ДОВіДкОВО-інФОРмАЦіЙні ДОкУмЕнти § 50. Довідка
§ 51. Запрошення
§ 52. Оголошення
§ 53. Доповідна записка
§ 54. Пояснювальна записка
§ 55. План
§ 56. Звіт
§ 57. телеграма
§ 58. Адреса
§ 59. листування
§ 60. Приватне та офіційне листування
§ 61. Особливості розвитку сучасного ділового листування
§ 62. Уніфікація службових листів
§ 63. Про правила листування
§ 64. Класифікація службових листів. їх реквізити. Поради щодо укладання службових листів
§ 65. Особливості оформлення листів різних видів. лист-прохання
§ 66. Протокол
§ 67. Витяг із протоколу
§ 68. Акт
§ 69. Доручення
§ 70. Розписка
§ 71. список
§ 72. накладна
§ 73. таблиця
§ 74. Договір
§ 75. трудовий договір
§ 76. трудовий контракт
§ 77. Положення
§ 78. інструкція
§ 79. Правила
§ 80. статут
§ 81. Вказівка
§ 82. наказ
§ 83. Постанова
§ 84. Розпорядження
§ 85. Ухвала
§ 86. Реклама
§ 87. Різновиди реклам
§ 88. мова реклами
ДОДАтки Фонетика § 1. Звуки і букви. Український алфавіт
§ 2. ненаголошені голосні [е], [и], [о]
§ 3. Апостроф
§ 4. Чергування голосних
§ 5. Чергування приголосних
§ 6. сполучення літер йо, ьо .
§ 7. Подвоєння та подовження приголосних
§ 8. спрощення в групах приголосних
§ 9. написання префіксів
§ 10. Орфографічні правила переносу
§ 11. Правопис слів іншомовного походження
§ 12. Велика літера у власних назвах
§ 13. Друга відміна іменників
§ 14. ступені порівняння якісних прикметників
§ 15. Відмінювання числівників
§ 16. Зв’язок числівників з іменниками
§ 17. Правопис часток
§ 18. написання складних і складноскорочених слів
§ 19. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях
§ 20. Розділові знаки у складносурядних реченнях
§ 21. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях
§ 22. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях
Подпись пользователя
Форум » Шкільний Світ » Підручники » Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: